EPF Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

"COVID-19: EKONOMİK, POLİTİK VE FİNANSAL ETKİLERİ" başlıklı Kasım 2020 özel sayısına makale kabulü 15.10.2020 tarihi itibariyle durdurulmuştur.  

DEKAPAR Eğitim’den EKONOMETRİ SONBAHAR SEMİNERLERİ- I

Konular: EViews uygulamalı zaman seri analizi, R ile uygulamalı temel ekonometri, uygulamalı panel veri ekonometrisi, iktisatta ekonometrik modelleme ve uygulama, araştırma yöntemleri ve YEM uygulamaları. Detaylı bilgi için http://www.dekapar.com/egitim

Yazım kurallarımıza uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmektedir. Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (15.06.2020)

Cilt 5 - Sayı 2- Nisan 2020 Last Issue

 1.  Türkiye İle Çin İkili Ticaretinde J Eğrisi: NARDL Yaklaşımı (Industrial Level J Curve in Turkey and China Bilateral Trade: A NARDL Approach) Nursena KÜÇÜKSOY , Uğur AKKOÇ
 2.  Vulnerability to Poverty in Turkey
   Ömer LİMANLI
 3.  Parasal Değişkenler ve Çıktı İlişkisinin Türkiye İçin Tarihsel Ayrıştırma Yöntemi İle Analizi (Analysis of Monetary Variables and Output Relationship with Historical Decomposition Method for Turkey )
   Gürcan AYGÜN
 4.  Türkiye’de Para Arzı İle Enflasyon Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı (The Relationship between Inflation and Money Supply in Turkey: ARDL Boundary Testing Approach)
   Emine KILAVUZ , Buket ALTINÖZ
 5.  Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Yapısal Kırılmalı Nedensellik Testinden Kanıtlar (The Relationship between Military Expenditure, Economic Growth, and Environmental Pollution:Evidence from Causality Test with Structural Breaks for Turkey )
   Mücahit AYDIN
 6.  Sağlık Harcamaları, Sermaye Birikimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişki: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme (The  Causal Relationship between Health Expenditures, Capital Accumulation and Economic Growth:An Evidence from Developed and Developing Countries)
   Ebru TOPCU , Yeter ATASAYAR
 7.  Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi Üzerine Bir Panel Veri Analizi (A Panel Data Analysis on Economic Growth and Current Account Balance in Developing Countries)
   Özgür BALMUMCU , Kurtuluş BOZKURT
 8.  Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Sağlığın Korunması: İlerleme Raporlarına Bakış (Health Protection in European Union-Turkey Relations: Overview of Progress Reports)
   Muzaffer AKDOĞAN
 9.  Agency Costs of Publicly Traded Firms Owners in Turkey
   Serkan UNAL , Türkmen DERDİYOK
 10.  İhracat ve Karlılık İlişkisine ISO 500 Firmaları Örnekleminde Mikro Bir Bakış Açısı (The Relationship between Export and Profitability: A Micro View in the Sample of ISO 500 Firms)
   Emine Ebru AKIN AKSOY , İlkut Elif KANDİL GÖKER
 11.  Turizm Endeksinde Döviz Kuru Etkisi: BIST’te Bir Uygulama (Exchange Rate Effect on Tourism Index: An Application on BIST )
   Melih ÖZÇALIK , Sevinç GÜLER ÖZÇALIK
 12.  Risk İştahı İle Piyasa Likiditesi Arasındaki Nedensellik İlişkisi (Causality Relationship between Risk Appetite and Market Liquidity)
   Gönül ÇİFÇİ , Şükriye Gül REİS
 13.  İşletmelerin Yenilik Performansının Arttırılmasında Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Rolü (The Role of University-Industry Collaboration in Increasing of Innovation Performance of Businesses)
   Engin YÜCEL , Engin ÖZGÜL
 14.  Spor Kulüplerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme ve Toplulaştırma Teknikleriyle İncelenmesi (Investigation of the Performance of Sports Clubs Using Multi-Criteria Decision-Making and Aggregation Techniques)
   Ahmet AYTEKİN , Erhan ORAKÇI
 15.  Zayıf Form Piyasa Etkinliği Kapsamında Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Turkey Foreign Exchange Market in the Context of Weak Form Market Efficiency)
   Oktay ÖZKAN

Duyurular

EPF Journal

Dizinler ve Platformlar

 • TR Dizin
 • RePEc
 • Asos Index
 • Scientific Indexing Services
 • DRJI
 • Journal Factor
 • i2or
 • idealonline
 • SOBIAD
 • Google Scholar