Yazım Kuralları

Makalelerin "örnek makale tam metin dosyası"  kullanılarak hazırlanması zorunludur.  Tam Metin dosyası ile birlikte Kapak Sayfası'nın da yüklenmesi gerekmektedir.

Tam Metin dosyasında, yazar bilgilerine yer verilmemelidir. 

Kapak Sayfasında sadece başlık, özetler ve yazar bilgileri yer almalıdır.

 

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki kıstaslara göre hazırlanmalıdır:

 1. Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Paragraflarda 1 cm girinti yapılmalı, paragraflardan önce “6 nk” aralık bırakılmalıdır.
 2. Sayfa kenar boşlukları (sağ, sol, üst ve alt) 3 cm olmalıdır.
 3. Giriş ve sonuç bölümleri dahil  metin içinde  yer alacak ana ve alt başlıklar ilk harfleri  büyük diğerleri küçük, bold ve numaralandırılarak (örneğin 1.1.1.1.1.1.) yazılmalıdır.  Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 4. Türkçe ve İngilizce özetler tek satır aralığında 10 punto ile yazılmalıdır ve 150-200 kelime aralığında olmalıdır. "Özet" ve "Abstract" başlıkları 11 punto ile yazılmalıdır.
 5. Makaleyi tanımlayan en az üç adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime belirlenmeli ve makaleye uygun JEL sınıflama numaraları verilmelidir. (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)
 6. Yazar(lar)ın ad ve soyadı makale başlığının altında metin ortalanarak yazılmalıdır.
 7. Yazar(lar)ın soyadlarının sonunda dipnot vermek suretiyle, sırasıyla unvan, çalıştığı kurum, e-mail ve ORCID bilgileri yazılmalıdır. İstenirse iletişimden sorumlu yazarın kim olduğu belirtilebilir.
 8. Dipnotlar Times New Roman, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 9. Denklem ve formüller resim formatında olmamalı, sayfaya ortalanarak verilmeli ve numaralandırılmalıdır. Denklem ve formüllerin numaraları parantez içinde ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır.
 10. Tablo, grafik ve şekiller metin içerisinde yer almalı, numaralandırılmalı ve sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablolar resim formatında olmamalıdır. Tablolar 10 punto, tek satır aralığı ve satırlar arası aralık bırakılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlıklar sola dayalı olarak, bold, 10 punto ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar, tabloların üstünde, şekiller ve grafiklerin ise altında olmalıdır.  Tablo, grafik ve şekillerin kaynağı, tablo, grafik ve şekillerin altında 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 11. Makalelere sağ alt köşeden olacak şekilde sayfa numarası verilmelidir.
 12. Makalenin ilk sayfasında, sırasıyla makalenin Türkçe başlığı, yazar(lar)ın adı ve soyadı (dipnotta verilecek gerekli bilgiler –Madde 7), Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, jel sınıflandırmaları, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler ve jel sınıflandırmaları yazılmalıdır.
 13. Giriş bölümü 2. sayfadan başlamalıdır.
 14. Değerlendirilmek üzere gönderilen makale DergiPark sistemine tek bir word dosyası olarak yüklenmelidir.
 15. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metin içinde gösterilmelidir. Metin içinde yapılan her atıfa ait kaynak, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir. Açıklamalar dipnot biçiminde numaralandırılarak ilgili sayfanın altında verilmelidir.
 16. Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar, 10 punto, tek satır aralığı, paragraflar arası “6nk” aralık bırakılarak yazılmalıdır.
 17. Metin içinde atıf yapma ve kaynakça düzeni ile ilgili kurallara mutlaka uyulmalıdır.  Metin içinde atıf yapma ve kaynakça düzeni ile ilgili kurallara ilişkin ayrıntılı bilgiye bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 18. Sadece Türkçe çalışmalar için makalenin kaynakçasının sonuna 500-750 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet yazılması gerekmektedir. İngilizce çalışmalarda genişletilmiş özet istenmemektedir. Genişletilmiş özet, "Extended Summary" başlığı altında çalışmanın amacı, literatür, metodoloji, bulgular, sonuç başlıkları kullanılarak hazırlanmalıdır.
 19. Örnek makale kapak sayfası ve örnek makale tam metin dosyasına ulaşmak için bağlantıları tıklayınız. 
 20. Telif Hakkı Devir Formunu bağlantıyı tıklayarak indirebilirsiniz. Telif Hakkı Devir Formu yüklenmediği takdirde hakem değerlendirme süreci başlatılmamaktadır.
 21. Araştırmacı Katkı Oranı ve Çatışma Beyan Formunu bağlantıyı tıklayarak indirebilirsiniz. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı, Çatışma Beyanı ve varsa Destek ve Teşekkür Beyanına yer verilmelidir. Örnek: Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı: Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamış olduklarını beyan eder. Çıkar Çatışması Beyanı: Bu çalışmada herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır.
 22. Makalede araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 23. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalarda makale dosyanızla birlikte Etik Kurul İzin belgesini de yüklemeniz gerekmektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalayarak yüklemeniz gerekmektedir. 
 24. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır.

        Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı) açıkça sunulmalı ve yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk veya son sayfasında yer verilmelidir.

 

Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Telif Hakkı: Dergide yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi'nin yazılı izni olmaksızın dergide yayımlanan bir makale herhangi bir şekilde başka bir yayında tekrar basılamaz. Dergide yayınlanan makalelerin başka bir yayında tekrar basılması editör onayının ardından mümkündür. Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.